۲۰ مرداد ۱۳۹۴

هزار پایی که به کودکان شما برنامه نویسی یاد میدهد

پدر و مادرهایی که نگران هستند تا شاید کودک سه ساله شان از دنیای روز عقب مانده و دانش برنامه نویسی را فرا نگیرد بد نیست […]